Skip to main content

Algemeen

Fysiotherapie Hoofdweg  neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de Wet Geneeskundige  Behandelings Overeenkomst (WGBO).

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Fysiotherapie Hoofdweg maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op uw gegevens uit te voeren. U moet hierbij denken aan leveranciers van software om u bij behandelingen in te schrijven, declaraties aan  zorgverzekeraars in te dienen en afspraken van behandelingen in te plannen.

Fysiotherapie Hoofdweg kan de volgende gegevens verwerken:

Voor- en achternaam, adresgegevens ,telefoonnummer ,e -mailadres, geboortedatum, geslacht, Burgerservicenummer, medische gegevens, verzekeringsgegevens, ID of paspoortnummer.

Gegevens worden niet langer  bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen (minimaal 15 jaar na beëindiging van de laatste behandeling, zie de WGBO)

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van  Zorgverleners worden door Fysiotherapie Hoofdweg verwerkt ten behoeve van het uitwisselen van patiëntgegevens  t.b.v de behandeling .

Voor  deze verwerking kan Fysiotherapie Hoofdweg de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voor- en achternaam, werkadres ,e-mailadres, telefoon, AGB.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Hoofdweg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode van de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Fysiotherapie Hoofdweg verwerkt ten behoeve van  de arbeidsovereenkomst.

Fysiotherapie Hoofdweg kan de volgende gegevens verwerken:

Voor- en achternaam, adresgegevens , telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, Burgerservicenummer, AGB nummer, BIG nummer, salarisgegevens, kopie ID of paspoortnummer en bankgegevens.

Gegevens worden opgeslagen gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële  administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de digitale dossiervoering(EPD),
  • het verzorgen van de ( financiële) administratie,
  • het verzorgen van patiënt tevredenheidsonderzoeken,
  • periodiekverzenden van gegevens voor onderzoek naar Nivel zorgregistraties en de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF),
  • het verwerken van declaraties of banktransacties.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen(verwerkers) maken wij uiteraard  de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u versterkte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verstrekken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen ( personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysiotherapie Hoofdweg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist. Wij zullen alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn is verlopen of omdat de toestemming is ingetrokken.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelingen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelingen genomen:

  • Alle personen die namens Fysiotherapie Hoofdweg van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen
  • Wij hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveligingssoftware  als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatische updates op te halen en te installeren
  • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Binnen onze organisatie is iedereen op de hoogte van wat een data lek is. Ook is bekend waar dit intern gemeld moet worden zodat wij als organisatie adequaat het data lek kunnen afhandelen en documenteren.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende  fysiotherapeut verzoeken deze te verwijderen.

Recht op vernietiging.

U kunt vragen ( een deel van) uw gegevens te vernietigen. Binnen 3 maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aannemelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens( of een deel hiervan)door ons of door één van onze medewerkers .Ook heeft u het recht om door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebeid van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op.

Contact gegevens

Fysiotherapie Hoofdweg
Hoofdweg 458
1055AB Amsterdam
info@fysiohoofdweg.nl